ประชาสัมพันธ์

ความเป็นมาของบ้านเมืองหลวง

บ้านเมืองหลวง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 200 ปีและต่อมาตั้งเป็นอำเภอห้วยทับทัน มีการปกครองมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน   จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีเจ้าเมืองเขมร ยกทัพมาทำการสู้รบกับข้าศึกบริเวณทุ่งแห่งหนึ่งที่เรียกกันว่าทุ่งจาน ปัจจุบันเป็นทุ่งนาและเป็นพื้นที่ทำนาของชาวบ้านโคก  ตำบลโคกจาน  อำเภออุทุมพรพิสัย  และชุมชนบ้านบุยาว  ตำบลกล้วยกว้าง  อำเภอห้วยทับทัน

 

การสู้รบดังกล่าว ได้ขยายบริเวณไปยังทุ่งแห่งหนึ่งทางทิศเหนือของทุ่งจาน  และได้รับชัยชนะและทุ่งแห่งนี้จึงเรียกทุ่งที่ได้รับชัยชนะว่า  ธงชัยหรือทุ่งไชยปัจจุบัน   เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทุ่งไชย  ตำบลทุ่งไชยอำเภออุทุมพรพิสัย  หลังจากประกาศชัยชนะเสร็จสิ้น  จึงนำทัพข้าทาสบริวารเดินทางไปป่าทางทิศตะวันตก  เพื่อหยุดพักไพร่พล  และซ่อมแซมทำอาวุธ  โรงตีดาบ ปัจจุบันคือบ้านเตาเหล็ก  ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน และการอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากและใช้เวลานาน จึงทำการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับทหารและผู้ติดตาม  และได้ตั้งบ้านเมืองจนเป็นหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน  เหตุที่ได้ชื่อว่า  บ้านเมืองหลวงนั้น  เนื่องจาก  เจ้าเมืองในสมัยนั้น  ได้นำภรรยาติดตามมาด้วย 2 คน  คือ ภรรยาหลวงและภรรยาน้อย  แต่ภรรยาทั้งสองคน ไม่ปรองดองกัน จึงให้แยกย้ายไปอยู่คนละแห่ง ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านที่ภรรยาคนแรกอาศัยอยู่ว่า “บ้านเมียหลวง” เรียกหมู่บ้านภรรยาคนรองที่อาศัยอยู่ว่า “บ้านเมียน้อย” ต่อมาเพื่อความเหมาะสมจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านให้เป็นบ้านเมืองหลวงและบ้านเมืองน้อยในปัจจุบัน

กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองหลวง

“ชุมชนบ้านเมืองหลวง” ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมควบคู่ไปกับการทอผ้า เพื่อผลิต “ผ้าไหมเก็บ” ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งด้านความสวยงามและความเป็นเอกลักษณ์

          กลุ่มทอผ้าบ้านเมืองหลวง ตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มแม่บ้านที่มีการทอผ้าจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน  กลุ่มทอผ้าไหม (เสื้อเก็บ) ได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมให้กับเยาวชน และผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกชุมชน สวมใส่ในพิธีการรำแม่มด งานแต่งงาน รำบุญบั้งไฟ ตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน โดยการสอน สาธิตให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจได้ปฏิบัติจริง ซึ่งทางกลุ่มมีความมุ่งหวังเพื่อต้องการให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน